कटहरिया नगरपालिका पारथमिक स्वास्थय केन्द् कटहरियामा २४ घणटे इम्रजेन्सी सेवा संचालन ।