७५/७६

आ.व. २०७६।७७को बजेट विनयोजन प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक वार्डबाट योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा सुचना

आ.व. २०७६।७७ को बजेट विनयोजन प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक वार्डबाट योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा सबैमा जानकारी सँगै वडा समितिबाट योजना प्राथमिकीकरण फारम यसै साथ संगलन गरिएको सुचित गरिन्छ । 

दस्तावेज: 

नगर सभाको लागी छलफलका सम्बन्धमा उपस्थिती हुनेबारे

राजश्व प्रामर्शस समितिको बैठक बस्न अदेश पत्र

दस्तावेज: 

Pages