ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि‚ २०७६ राजपत्र ७५/७६ 03/21/2022 - 10:03 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि‚२०७६ राजपत्र.pdf
कटहरिया नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७७ राजपत्र ७७/७८ 03/21/2022 - 08:57 PDF icon कटहरिया नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७७ राजपत्र..pdf
कटहरिया नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७८ राजपत्र ७८/७९ 03/21/2022 - 08:56 PDF icon कटहरिया नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७८ राजपत्र (1)...pdf
कटहरिया नगरपालिका जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७७ ७७/७८ 03/21/2022 - 08:42 PDF icon कटहरिया नगरपालिका जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७७..pdf
कटहरिया नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७८ राजपत्र ७८/७९ 03/21/2022 - 06:40 PDF icon कटहरिया नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७८ राजपत्र_1.pdf
कटहरिया नगरपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी ऐन २०७७ राजपत्र ७७/७८ 03/21/2022 - 06:38 PDF icon कटहरिया नगरपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी ऐन २०७७ राजपत्र..pdf
कटहरिया नगरपालिकाको स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०७७ मस्यौदा ७७/७८ 03/20/2022 - 21:26 PDF icon कटहरिया नगरपालिकाको स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०७७ मस्यौदाo.pdf
कटहरिया नपा शिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ राजपत्र ७८/७९ 03/20/2022 - 21:19 PDF icon कटहरिया नपा शिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ राजपत्र.pdf
कटहरिया शिक्षा नियमावली २०७८ राजपत्र ७८/७९ 03/20/2022 - 20:52 PDF icon कटहरिया शिक्षा नियमावली २०७८ राजपत्र.pdf
कटहरिया नगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण विधेयक २०७७ ७७/७८ 03/07/2022 - 21:26 PDF icon कटहरिया_नगरपालिका_वातावरण_तथा_प्राकृतिक_स्रोत_संरक्षण_विधेयक__२०७७.PDF

Pages