कटहरिया नगरपालिकाकाे अायाेजनामा राषटर्ीय अपाग पुनस्थापना समाज अनामनगर,काठमाणडाै,नेपाल काे सहयाेगमा अपागता भएका व्यतिका लागी निशुल्क हवील चियर तथा टर्ाइ साइकल वितरण कायर्क्म ।