कटहरिया नगरपालिकाकाे आयाेजनामा राष्ट्रिय अपाग पुनस्थापना समाज अनामनगर,काठमाणडाै,नेपाल काे सहयाेगमा अपांग्ता भएका व्यतिका लागी निशुल्क हवील चियर तथा टर्ाइ साइकल वितरण कायर्क्म ।