कटहरिया नगरपालिकामा प्धान मन्त्री राेजगार कायर्क्म समुदायिक याेजना अभिमुखिकरण तथा शुभारम्भ कायर्क्क ।