कटहरिया नगरपालिका दोस्रो नगरसभाको, २०७५।७६ फोटोहरु