प्रधानमंन्त्री रोजगार संयोजक, रोजगार सहायक र रोजगार सहायक प्राविधिक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना !

कर्मचारी विवरण

आर्थिक वर्ष: