सुचना सुचना सहकारीकाे अभिलेख राख्ने सम्बन्धमा ।

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: