सूचना तथा समाचार

कर्मचारी विवरण

आ.व. २०७६।७७को बजेट विनयोजन प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक वार्डबाट योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा सुचना

आ.व. २०७६।७७ को बजेट विनयोजन प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक वार्डबाट योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा सबैमा जानकारी सँगै वडा समितिबाट योजना प्राथमिकीकरण फारम यसै साथ संगलन गरिएको सुचित गरिन्छ । 

दस्तावेज: 

Pages